Dział PŚiIS - Klub Integracji Społecznej

W 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powstał  Klub Integracji Społecznej, który jest elementem wewnętrznej struktury Ośrodka.  Nadzór nad klubem sprawuje Kierownik. Terenem działania Klubu jest Gmina Bestwina.

Klub działa w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w zakresie rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy oraz podejmowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

2. Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - zadania klubów integracji społecznej, OPS jako organizator klubów i robót publicznych,

3. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, staże, przygotowania zawodowe, roboty publiczne,

4. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem lub likwidacją skutków nadużywania alkoholu.

Celem Klubu jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców Gminy Bestwina, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do Klubu należy realizowanie zadań, w szczególności:

a) ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego;

b) reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;

c) minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia;

d) prowadzenie poradnictwa zawodowo– psychologicznego;

e) prowadzenie poradnictwa prawnego;

f) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;

g) kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;

h) propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenie;

i) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach;

j) propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym;

k) kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy;

l) przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych;

m) opracowanie i realizacja programów pomocowych;

n) rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego;

o) przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom zajęć;

p) prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury;

q) udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych;

r) kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej;

s) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.

 

Godziny funkcjonowania Klubu są tożsame z godzinami pracy Ośrodka.

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.  >>>

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme