Dział PŚiIS - Klub Integracji Społecznej

W 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej powstał  Klub Integracji Społecznej, który jest elementem wewnętrznej struktury Ośrodka.  Nadzór nad klubem sprawuje Kierownik. Terenem działania Klubu jest Gmina Bestwina.

Klub działa w szczególności w oparciu o następujące przepisy:

1. Ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – w zakresie rozwijania nowych form pomocy społecznej i samopomocy oraz podejmowanie zadań wynikających z rozeznanych potrzeb gminy,

2. Ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym - zadania klubów integracji społecznej, OPS jako organizator klubów i robót publicznych,

3. Ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, staże, przygotowania zawodowe, roboty publiczne,

4. Ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w zakresie finansowania zadań związanych z przeciwdziałaniem lub likwidacją skutków nadużywania alkoholu.

Celem Klubu jest przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia wśród mieszkańców Gminy Bestwina, ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Do Klubu należy realizowanie zadań, w szczególności:

a) ograniczanie zjawiska wykluczenia społecznego;

b) reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego;

c) minimalizowanie skutków długotrwałego bezrobocia;

d) prowadzenie poradnictwa zawodowo– psychologicznego;

e) prowadzenie poradnictwa prawnego;

f) organizowanie działań o charakterze terapeutycznym i edukacyjnym;

g) kształtowanie umiejętności w zakresie kompetencji społecznych;

h) propagowanie edukacji nieformalnej i samokształcenie;

i) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i obowiązkowości poprzez regularny udział w zajęciach;

j) propagowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, w tym promowanie rodzinnych zajęć w czasie wolnym;

k) kształtowanie postawy samodzielności w poszukiwaniu zatrudnienia oraz poruszaniu się po rynku pracy;

l) przygotowanie i wdrażanie programów zatrudnienia tymczasowego bezrobotnych;

m) opracowanie i realizacja programów pomocowych;

n) rozpoznawanie możliwości zatrudnienia na lokalnym rynku pracy, udzielanie informacji osobom bezrobotnym i poszukującym pracy o możliwościach zatrudnienia, uzyskania lub uzupełnienia kwalifikacji, przekwalifikowania zawodowego;

o) przywracanie i podwyższanie kwalifikacji zawodowych Uczestnikom zajęć;

p) prowadzenie działalności samopomocowej w zakresie zwiększenia aktywności społecznej i korzystania z dostępnej infrastruktury;

q) udzielanie wsparcia samoorganizującym się grupom osób o podobnych problemach życiowych;

r) kształtowanie i zwiększanie aktywności społecznej;

s) współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji wynikających z procesu reintegracji zawodowej i społecznej.

 

Godziny funkcjonowania Klubu są tożsame z godzinami pracy Ośrodka.

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci >>>

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme