Pliki do pobrania

> Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+)


> Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (tzw. 300+)


> Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)


> Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (tzw. rodzinne)


> Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


> Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


> Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego


> Karta Dużej Rodziny -  wnioski


> Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu


> Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego


> Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego


> Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu


> Zaświadczenie /lekarskie/wystawione przez położną/ potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży dla porodu , uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka 

*****

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok


Pouczenie: zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawarta z nim umowę


Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów


Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty


Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego


Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. 

Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.  >>>

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme