Pliki do pobrania

> Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+)


> Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (tzw. 300+)


> Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)


> Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego (tzw. rodzinne)


> Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego


> Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego


> Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego


> Karta Dużej Rodziny -  wnioski


> Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu


> Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego


> Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego


> Zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu


> Zaświadczenie /lekarskie/wystawione przez położną/ potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży dla porodu , uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka 

*****

Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok


Pouczenie: zasady kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawarta z nim umowę


Wniosek o wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów


Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty


Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego


Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

 

Realizacja projektu EFS

W okresie od 01.10.2015 do 31.12.2017 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej realizuje projekt w partnerstwie z następującymi gminami: Bestwina, Kozy, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice. >>>

Karta Dużej Rodziny

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się rodziny wielodzietne. Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci >>>

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.

Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest na wniosek strony. Stypendium otrzymać może uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. >>>

Asystent rodziny

Asystent rodziny prowadzi pracę z daną rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także >>>

© 2017 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie.
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme