Zasady udzielania pomocy osobom i rodzinom w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego  nie noszącego znamion klęski żywiołowej:

W związku z występującymi w ostatnim czasie zdarzeniami spowodowanymi niekorzystną aurą pogodową,  Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zasadach uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego  przez osoby albo rodziny, które poniosły starty w wyniku zdarzenia losowego nie nienoszącego znamion klęski żywiołowej.

W związku z wystąpieniem zdarzenia losowego spowodowanego działaniem zjawisk atmosferycznych pierwsza pomoc, którą otrzymują rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, w głównej mierze stanowi doraźne zabezpieczenie budynku przez odpowiednie służby. Jeśli dochodzi do katastrofy takiej jak np.: zerwanie dachu w wyniku nawałnicy lub zalania budynku mieszkalnego,  na miejscu zdarzenia pojawiają się straż pożarna, policja, ewentualnie nadzór budowlany, który wydaje zalecenia dla administratora budynku.

W sytuacji wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, w wyniku których mieszkańcy  ponieśli straty w swoich gospodarstwach domowych / części mieszkalnej /           i znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą zwrócić się z wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wnioski należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy  ul. Szkolna 4.

Podstawą do udzielenia pomocy jest przeprowadzenie przez pracowników GOPS rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania poszkodowanej osoby lub rodziny na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

W trakcie wywiadu ustalana jest aktualna sytuacja socjalno-bytowa osób poszkodowanych i określany jest zakres poniesionych strat.

W przypadku zdarzeń o charakterze lokalnym (tj. dotyczących pojedynczych budynków mieszkalnych na terenie gminy), które nie mają charakteru klęski żywiołowej, środki finansowe na pomoc bezpośrednią dla poszkodowanych rodzin przyznane są w formie zasiłku celowego z budżetu gminy

Należy podkreślić, że zasiłek celowy nie ma charakteru odszkodowawczego i nie może być traktowany jako rekompensata za straty spowodowane zdarzeniem losowym. Zasiłek celowy ma umożliwić przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej znalazła się w danym momencie osoba/rodzina.