Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie informuje, iż z dniem 1 kwietnia 2022r. Oddział Świadczeń Rodzinnych przy ul. Batalionów Chłopskich 50 zostaje przeniesiony do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwina, ul. Szkolna 4. / główna siedziba GOPS /.

Referat świadczeń prowadzi sprawy z zakresu:

- świadczeń rodzinnych takich jak:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy,
4. świadczenie rodzicielskie

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego - do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

- dodatku osłonowego to nowe świadczenie rodzinne, które ma stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności.