Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie rozpoczyna nabór beneficjentów do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego –

edycja 2024.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego

dla Gminy Bestwina wynosi 48 960,00 zł.

 

Na realizację zadań w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył z Funduszu Solidarnościowego w 2024 r. kwotę – 190 000 000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów złotych).

Zgodnie z warunkami Programu głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności

lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

  1. a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy członkowie rodzin lub opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie, ul. Szkolna 4, tel. 32 215 46 37.

Wnioski osób przystępujących do programu przyjmowane będą od 25 stycznia 2024r do 15 lutego 2024r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie.