Dział Świadczeń Rodzinnych w Kaniowie informuje, iż w nowym okresie świadczeniowym 2021/2022 przyjmowanie wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) rozpocznie się: w przypadku wniosków składanych w wersji elektronicznej od 1 lutego 2021 r., w przypadku wniosków składanych w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w terminie do 30 kwietnia 2021 r. zapewnia ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłatę przysługującego świadczenia do 30 czerwca 2021r.

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł przysługuje rodzinie bądź matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia niezależnie od dochodów.

1) obywatelom polskim,

2) cudzoziemcom:

• do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

• jeżeli wynika to z wiążących RP dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,

• przebywającym na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12.12.2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP.

• posiadający kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium RP, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenia na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

UWAGA! Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim

2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej

3. pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko

4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej.