Biuro do spraw profilaktyki i uzależnień

Bestwina ul. Szkolna 4
tel. 322154637, 515340349


Do zadań Biura ds. profilaktyki i uzależnień należy w szczególności:


1. prowadzenie spraw związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem problemom wynikającym z uzależnień od alkoholu i narkomanii oraz uzależnień behawioralnych
2. przygotowanie we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, planu zadań i wydatków związanych z jego realizacją, a także sprawozdań z jego realizacji,
3. realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
4. prowadzenie całokształtu spraw związanych z ogłaszaniem otwartych konkursów ofert na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
5. współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
6. działalność informacyjna i edukacyjna w stosunku do osób i rodzin dotkniętych problemami uzależnień i przemocy
7. współpraca z podmiotami leczniczymi oraz innymi podmiotami w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia na terenie Gminy
8. prowadzenie spraw związanych z zezwoleniem na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
9. przygotowanie raportów, sprawozdań, ankiet dotyczących ochrony zdrowia
10. współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym