Prawo do świadczeń z pomocy społecznej  przysługuje:

a/ osobie samotnie gospodarującej , której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł 

b/ osobie w rodzinie, której dochód nie przekracza  kwoty 600 zł na osobę,

    przy  jednoczesnym wystąpieniu jednego z poniższych powodów :

- ubóstwa

- bezdomności,

- bezrobocia,

- niepełnosprawności,

- długotrwałej lub ciężkiej choroby,

- przemocy w rodzinie,

- potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

- potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

- bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych,

- trudności w integracji cudzoziemców

- trudności w przystosowaniu się do życia po opuszczeniu zakładu karnego,

- alkoholizmu lub narkomani

- zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej

- klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345,00 zł.

 

Kryterium dochodowe nie obowiązuje w przypadku świadczeń takich jak: 

-  zasiłek z tytułu zdarzenia losowego lub klęski żywiołowej,

-  świadczenia przyznawanego w szczególnie uzasadnionym przypadku, 

- wynagrodzenia wypłacanego  opiekunowi  prawnemu za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu,

- pomocy dla cudzoziemców.

 

ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:
• pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód jest niższy od kryterium dochodowego,
• pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli dochód tej rodziny jest niższy od kryterium dochodowego.
Wysokość zasiłku stałego jest różnicą między:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 130% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 1000 zł.
• w przypadku osoby w rodzinie – kwota stanowiącą 130% kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.

 

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje osobie lub rodzinie, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego  i jest przyznawany w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie lub możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. 

Zasiłek okresowy ustala się:
• w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj. 776,00 , a dochodem tej osoby.
• w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny 600,00zł, a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego wypłacana jest w wysokości gwarantowanej tj. 50% różnicy między:
• kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby,
• kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy jest świadczeniem przyznawanym osobie lub rodzinie, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego. Przyznawany jest w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw      w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. 

Zasiłek celowy może być przyznawanych również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Specjalny zasiłek celowy

Specjalny zasiłek celowy jest przyznawany osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

Świadczenia niepieniężne:

Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Składka na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacana jest za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z konieczności sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem. Ośrodek Pomocy Społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę   w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z innych tytułów lub nie otrzymuje renty bądź emerytury. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. 

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad w/w osobami stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

Świadczenie to nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

• ukończyła 50 lat nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat,

• posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 25 lat z zastrzeżeniem art.87 ust 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Sprawienie pogrzebu

Obowiązkiem gminy, zleconym Ośrodkowi Pomocy Społecznej, jest sprawienie pogrzebu  osobie samotnej lub osobie bezdomnej zameldowanej na terenie gminy. Sprawienie pogrzebu musi być zgodne z wyznaniem zmarłego.

 

Praca socjalna

Praca socjalna jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:

• z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,

• ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. 

Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. 

W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe dla tej działalności metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

 

Poradnictwo specjalistyczne

Poradnictwo specjalistyczne , w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoim problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.

Poradnictwo prawne realizuje się poprzez udzielanie informacji o obowiązujących.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się poprzez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

 

Prawo do schronienia, posiłku i ubrania

Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.

Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku. 

Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

 

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby i obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.   

Usługi opiekuńcze świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku , choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a także osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może zapewnić im takiej pomocy.

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze określa Rada Gminy w drodze uchwały.

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym w drodze Rozporządzenia dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. 

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Rada Gminy w drodze uchwały.

 

Pomoc w formie gorącego posiłku

Pomoc w formie gorącego posiłku może być przyznawana bezpłatnie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, tj.1. 200 zł na osobę w rodzinie Pomoc w formie posiłku może zostać przyznana:
• dzieciom do 7 roku życia,
• uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgminazjalnej,
• osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Pomoc ta może być przyznawana w formie gorącego posiłku lub zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

 

Skierowanie do domu pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.