Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gops.bestwina.pl
• Data publikacji strony internetowej: 03.03.2017
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.02.2022
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
• Deklarację sporządzono dnia: 01.02.2022
• Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.0202022
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: +48322154637, +48 322154658
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bestwinie
• Adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu
ul. Szkolna 4
43-512 Bestwina
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: 33 215 46 37
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Dostępność architektoniczna
Do budynku prowadzi jedno główne wejście i jest dostępne dla osób na wózku inwalidzkim. Dla osób na wózkach dostępne są: korytarz i pomieszczenia biurowe.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem.
W budynku znajduje się informacja na temat rozkładu pomieszczeń nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.