Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bestwina ul. Szkolna 4
tel. 322154637, 515340349

 

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy w szczególności:

1. Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wobec osób które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny, w tym:
• udzielanie informacji o trybie kierowania na leczenie odwykowe,
• udzielanie informacji o instytucjach, które mogą udzielić pomocy rodzinie z problemem alkoholowym,
• udzielanie bieżącej informacji lub podejmuje interwencje w sprawach związanych (wszczętych) z leczeniem odwykowym,

2. Opiniowanie :
• projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
• projektów uchwał dotyczących limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz usytuowania na terenie Gminy Bestwina punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
• wydawania postanowień na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy w Bestwinie,
3. Prowadzenie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
Sprawy o podjęcie interwencji związanych z leczeniem odwykowym Gminna Komisja Rozpatrywania Problemów Alkoholowych rozpatruje podczas posiedzeń, na które zapraszane są zainteresowane strony.