Zespół Interdyscyplinarny
Bestwina ul. Szkolna 4
tel. 322154637, 515340349

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie należy w szczególności:

1. Opracowanie założeń do gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
3. Podejmowanie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie kompetencji i obowiązków pracowników instytucji/placówek zobowiązanych do realizowania zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
4. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałania przemocy - do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
5. Pomoc socjalna, psychologiczna i prawna osobom, rodzinom, grupom i środowiskom dysfunkcyjnym.
6. Udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
7. Tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
8. Składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia czynów określonych w art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
9. Prowadzenie rozmów z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie,
10. Informowanie osób stosujących przemoc w rodzinie o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i motywowanie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.