POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Pomoc realizowana jest na wniosek strony w formie:

- Stypendium szkolnego

- Zasiłku szkolnego

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

 

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być wyższy niż kwota 600 zł.

Za dochód rodziny uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:

 

1. wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,

2. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne określone w odrębnych przepisach,

3. kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

Zgodnie z art. 90 b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  pomoc materialna przysługuje

 

- uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

- wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

- słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Wypełnione kompletne wnioski wraz z załączonymi dokumentami przyjmowane są   w danym roku szkolnym do 15 września , a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych w terminie do 15 października.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie terminu.

Stypendium szkolne może być przyznane w okresie od września do czerwca w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowniczych służb społecznych od października do czerwca danego roku szkolnego.

Zgodnie z zapisami regulaminu udzielania pomocy materialnej , wysokość  stypendium uzależniona jest od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi: 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku kiedy dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 200,00zł oraz 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, w przypadku kiedy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 200,00zł. W przypadku, gdy w rodzinie ucznia występuje jedna z okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy, stypendium szkolne ulega podwyższeniu o 30% kwoty zasiłku rodzinnego.

Stypendium szkolne może być udzielone w następującej formie:

- całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym

wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkołach w ramach planu

nauczania, a także w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;

- pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym , w tym w szczególności zakupu podręczników.

- całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (nie dotyczy uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum)

 

Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie:

- oryginałów faktur,

- oryginałów rachunków imiennych,

Powyższe dokumenty powinny zawierać:

- nazwa wystawcy (czytelna),

- data wystawienia/sprzedaży,

- nr dokumentu,

- nazwa przedmiotu podlegającego refundacji,

- forma zapłaty,

-imię i nazwisko ucznia pełnoletniego, w przypadku ucznia niepełnoletniego imię i nazwisko rodzica (opiekuna prawnego).

NIE SĄ UWZGLĘDNIANE KOPIE DOWODÓW PŁATNOŚCI .


Wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami (zielona szkoła, wycieczka szkolna, wyjście do kina itp.) można udokumentować na podstawie kopii zbiorczych faktur z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzonego przez szkołę, lub zaświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

Zasiłek szkolny może być przyznany niezależnie od otrzymywanego stypendium w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego powodującego przejściowo trudną sytuację materialną ucznia – przykładowo: nagła choroba, śmierć, pożar lub inne zdarzenie nadzwyczajne i nieprzewidywalne.

Wniosek należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.