Punkt konsultacyjno-informacyjny

Bestwina, ul. Szkolna 4
tel. 322154637, 515340349

Celem działalności Punktu Konsultacyjnego jest zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień, współuzależnienia i przemocy w rodzinie oraz zaplanowanie pomocy i udzielenie wsparcia dla osób i rodzin korzystających z jego usług.

Konsultacji udzielają następujący specjaliści:
• Psycholog
• Psycholog dziecięcy
• Specjalista terapii uzależnień
• Pracownik socjalny
Udzielana pomoc jest bezpłatna i nie wymaga skierowania. Spotkania odbywają się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym.

Do zadań Punktu Konsultacyjnego należy w szczególności:
1. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie.
2. Udzielanie osobom i rodzinom konsultacji oraz porad psychologicznych, profilaktycznych w sprawach uzależnień i przemocy.
3. Udzielanie pomocy psychologicznej osobom w kryzysie emocjonalnym.
4. Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego.
5. Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia.
6. Udzielania wsparcia osobom po zakończonej psychoterapii poprzez rozmowy podtrzymujące lub udział w grupach wsparcia.
7. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy.
8. Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej.
9. Współdziałanie w innymi podmiotami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów uzależnień oraz przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Zapisy na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatną mediację świadczone na rzecz mieszkańców Gminy Bestwina prowadzone są pod numerem telefonu: 33 813 69 22.