Gmina Bestwina realizuje krajowy program Karta Dużej Rodziny na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Zniżek mogą udzielać nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.

Karta wydawana jest bezpłatnie i przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci:

- w wieku do ukończenia 18 roku życia,

- w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się
w szkole lub szkole wyższej, 

- bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie KDR co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia w/w wymagania.

Od 1 stycznia 2019r. Karta Dużej Rodziny przysługuje także RODZICOM, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na ich wiek w dniu składania wniosku.

Rodzic wraz z wnioskiem, w którym wykazuje co najmniej troje dzieci, składa oświadczenie, że miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

WNIOSKI o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać i składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bestwinie w godzinach urzędowania (tj. poniedziałki 7.30-17.00, wtorki, środy i czwartki 7.30-15.30 oraz piątki 7.30-14.00)

Informacje pod numerem telefonu GOPS tel. 32/215-46-37

Wydanie DUPLIKATU KDR podlega opłacie.

 

Wszelkie informacje oraz wnioski dotyczące KDR dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-ogolne